دو شهردار برکنار شدند

صور نساء

دو شهردار برکنار شدند

Thu, 1 Oct 2009, 12:55:02
Source: اخبار ایران
شهرداران اراک و بابل برکنار شدند.

بنات صور

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: