توسعه دانش محور در پيوند دانشگاه با صنعت امکان پ ير است

صور الجنس

توسعه دانش محور در پيوند دانشگاه با صنعت امکان پذير است

Sun, 4 Oct 2009, 07:31:54
Source: اخبار ایران
توسعه در سايه پيوند، ارتباط و تعامل سازنده و موثر دانشگاه و صنعت امکان پذير است و تمام کشورهاي توسعه يافته به ارتباط اين دو نهاد توجه ويژه داشته اند.…

hot bikini gallery

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: