احیاء نساجی قائمشهر در م دت سه ماه دور از واقعیت ا ست

جدول پخش

احیاء نساجی قائمشهر در مدت سه ماه دور از واقعیت است

Sun, 4 Oct 2009, 18:17:00
Source: اخبار ایران
ساری – خبرگزاری مهر : فرماندار دومین شهر پرتراکم کشور با اشاره به آغاز احیاء نساجی قائمشهر توسط سرمایه گذار ترک اظهار داشت: احیاء نساجی قائمشهر که از مصوبات سفر دولت بوده در مدت سه ماه دور از واقعیت ا…

صور الطبيعة

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: