داستان هاي پليسي در ايرا ن طرفدار زيادي ندارد

صور الطبيعة

داستان هاي پليسي در ايران طرفدار زيادي ندارد

Wed, 7 Oct 2009, 11:00:34
Source: اخبار ایران
خواننده عام ايراني گريزان از پيچيدگي و مايل به داستان هاي مستقيم و سر راست است به همين جهت داستان هاي پليسي در ايران طرفدار چنداني ندارد.…

آپلود عکس

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: