دستگاههای پارازیت از رو سیه می آیند

اخبار ایران

دستگاههای پارازیت از روسیه می آیند

Fri, 2 Oct 2009, 06:54:37
Source: اخبار ایران
برخی شنیده ها حاکی از آن است که سیستم های روسی جهت ارسال پارازیت بر شبکه های ماهواره ای در تهران فعال شده اند. سیستم مجهز روسی ارسال پارازیت كه اغلب در جنگ هاي مدرن الكترونيك براي اختلال در رادارها اس…

صور سكس

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: