اوباما، براي ادامه جنگ ر افغانستان نيازمند حم يت كنگره است

وبلاگ

اوباما، براي ادامه جنگ در افغانستان نيازمند حمايت كنگره است

Wed, 7 Oct 2009, 11:00:34
Source: اخبار ایران
باراك اوباما، رئيس جمهور دموكرات آمريكا امروز در مورد اعزام شدن یا نشدن نيروهاي بيشتر به افغانستان با رهبران كنگره ديدار مي كند و نيازمند جلب نظر مساعد جمهوري خواهان است.…

آپلود عكس

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: