فروش بيش از 4 ميليارد دلا محصول پتروشيمي از ابتد ي سال

الطقس ليبيا

فروش بيش از 4 ميليارد دلار محصول پتروشيمي از ابتداي سال

Tue, 6 Oct 2009, 13:00:08
Source: اخبار ایران

بازی

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: