باورم نميشه همه ي تماشگر ا با هم شعار ميدن يا حسين مير حسين

هواشناسی افغانستان

باورم نميشه همه ي تماشگرا با هم شعار ميدن يا حسين مير حسين

Fri, 2 Oct 2009, 13:35:43
Source: اخبار ایران
باورم نميشه همه ي تماشگرا با هم شعار ميدن يا حسين مير حسين دقيقه 90 بعد از اينكه همه با هم ميگفتن تباني تباني . يك دفعه همه با هم هماهنگ يا حسين مير حسين گفتند. من از اينترنت با glwiz بازي رو ديدم. با…

صور حب

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: