قیمت برای مصرف‌کنندگا در منطقه یورو منفی ماند ه است

صور نانسي عجرم

قیمت برای مصرف‌کنندگان در منطقه یورو منفی مانده است

Wed, 30 Sep 2009, 16:43:36
Source: اخبار ایران
همشهري آنلاين: قیمت برای مصرف‌کنندگان در 16 کشور عضو منطقه یورو در ماه سپتامبر در محدوده منفی باقی ماند.

فلش بازی

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: