نقش دانشجویان در ارتقاء جنبش مردم ایران

بازی آنلاین رایگان

نقش دانشجویان در ارتقاء جنبش مردم ایران

Thu, 1 Oct 2009, 03:23:54
Source:اخبار ایران
مقابل اختناق سینه سپر می‌کنیم // سینه ما بشکنید، عزم دگر می‌کنیم– دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد // در جنگ با استبداد، یک دم نمی‌نشیند. اخبار مربوط به تظاهرات ضد حکومتی دانشجویان در سرتاسر کشور، بویژه…

الطقس تونس

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: