شعار یا حسین میرحسین در ین داربی 67

عُمان الطقس

شعار یا حسین میرحسین در حین داربی 67

Fri, 2 Oct 2009, 14:30:50
Source:اخبار ایران
11 ثانیه از تصاویر پخش شده از سیمای کودتا از داربی امروز در حالی که موفق به سانسور کامل شعار یاحسین میرحسین تماشاگران نشدند.با ۴۸ امتیاز و ۱ نظر ورزش فرستاده شده در بخش نظرات…

آپلود عکس

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: