بدبینی شدید مردم آمریكا به ایران در آستانه مذاك ه مستقیم

اليمن الطقس

بدبینی شدید مردم آمریكا به ایران در آستانه مذاكره مستقیم

Wed, 30 Sep 2009, 09:41:00
Source:اخبار ایران
82 درصد اظهار كردند برنامه هسته ای ایران برای تولید تسلیحات هسته ای است كه این تعداد در نظرسنجی اخیر نسبت به نظرسنجی كه در ژانویه انجام شد، افزایش یافته است. تنها 5 درصد آنها معتقدند كه برنامه غنی ساز…

الكويت الطقس

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: